Diễn đàn Hải Dương học

Giương buồm ra biển lớn !


Code bài tập lực Coriolis

Share
avatar
tieuminh2510

*****
*****

Tổng số bài gửi : 350
Danh dự : 5
Join date : 15/01/2008
Age : 33

Code bài tập lực Coriolis

Bài gửi by tieuminh2510 on Tue Jan 15, 2008 6:14 pm

Code:
program Luc_Coriolic
   !Khai bao      
      parameter(fdt=0.01)
   !Nhap            
      !Dk dau
         us(0)=0.0;vs(0)=1.0
   !Xu ly
      !PP giai tich
         do i=0,n
            u(i)=sin(i*fdt)
            v(i)=cos(i*fdt)
         enddo
      !PP so
         do i=1,n
            us(i)=fdt*vs(i-1)+us(i-1)
            vs(i)=-fdt*us(i-1)+vs(i-1)
         enddo
   !Xuat
      !Ghi du lieu ra file
         open(1,file='Luc Coriolis.dat',status='unknown')
         write(1,*)'    t','        u','       v','    u^2+v^2','    u_so','  v_so','    us^2+vs^2'
         do i=0,n
            write(1,1) (i*fdt),u(i),v(i),(u(i)**2+v(i)**2),us(i),vs(i),(us(i)**2+vs(i)**2)
         enddo
1 format(7f10.6)
read(*,*)
end

    Hôm nay: Sun Dec 16, 2018 5:01 am